Wsparciem zostanie objętych 300 Uczestników projektu. (100K; 200M)

W ramach wsparcia zorganizowane zostaną:

  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 2 godzin lekcyjnych na 1 Uczestnika projektu,
  • Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (w tym zajęcia warsztatowe). Dla każdej grupy blok zajęć 4-godzinnych
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze 2 godziny lekcyjne

Dlaczego warto skorzystać?

Udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego pozwoli na uzyskanie przez Uczestników projektu:

  • wiedzy o własnej osobie (zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach osobowościowych, zdrowotnych, mocnych i słabych stronach), wiedzy na temat zawodów (wymagań psychofizycznych, warunków pracy, przeciwwskazań zdrowotnych., szansy na zatrudnienie), wiedzy na temat możliwości dalszego kształcenia, tendencjach na rynku pracy i szansy uzyskania pracy w zawodzie;
  • postaw (motywacji do nauki, świadomości konieczności ustawicznego kształcenia się, poczucia własnej wartości, pracowitości i rzetelności, elastycznego dostosowania się do zmian, samodzielności i aktywności oraz inicjatywy w działaniu, otwartości na potrzeby innych, wrażliwości na sprawy równości szans kobiet i mężczyzn;
  • umiejętności (planowania organizowania i oceniana własnego uczenia się i własnej pracy, poszukiwania rozwiązań, radzenia sobie z nietypowością i złożonością problemu, samooceny i świadomości własnego potencjału, sztuki kompromisu, negocjacji, konstruowania celów życiowych, podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji).